Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2016 r.

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana między innymi uchwała, zgodnie z którą do Statutu Spółki mają zostać wprowadzone dodatkowe regulacje w zakresie funkcjonowania Zarządu Spółki (dodanie ustępów 5 i 6 w § 11 Statutu; projekt uchwały nr 16). Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w przedmiocie skupu akcji własnych Spółki (projekt uchwały nr 17).

W załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, aktualne brzmienie Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2016 r.