Zmiana Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych

2017-12-29

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że w dn. 29.12.2017 r. podjął Uchwałę o przyjęciu z dn. 01.01.2018 r. nowego „Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych w MakoLab S.A.” (ISR), w którym zmieniona została definicja „umowy znaczącej”.

Treść definicji po zmianie:

Umowa znacząca to umowa lub zawarte w ciągu 12 miesięcy z tym samym podmiotem umowy, których jedną ze stron jest Spółka, a których przedmiot ma wartość co najmniej 20% przychodów netto ze sprzedaży wykazanych w ostatnim publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, a także inne umowy, które Spółka uznała za istotne z uwagi na ich wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową Spółki lub jej perspektywy rozwoju.

Dotychczasowa treść definicji:

Umowa znacząca to umowa lub zawarte w ciągu 12 miesięcy z tym samym podmiotem umowy, których jedną ze stron jest Spółka, a których przedmiot ma wartość co najmniej 20% kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, a także inne umowy, które Spółka uznała za istotne z uwagi na ich wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową Spółki lub jej perspektywy rozwoju.

Zważywszy na relację wartości wykazywanych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży do  kapitałów własnych Spółki w opinii Zarządu MakoLab S.A. wskazywanie umów znaczących na podstawie kryterium odnoszącego się do wartości  przychodów netto ze sprzedaży jest bardziej właściwym sposobem identyfikacji umów mogących istotnie wpłynąć na sytuacje finansową Spółki.

Pełna treść ISR po zmianie obowiązującej od 01.01.2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
ISR MakoLab SA