Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki

Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi "Spółka" informuje, że w dniu 17.08.2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie Pana Mirosława Sopka, Wiceprezesa Zarządu Spółki osoba zobowiązana, sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014, o dokonanych transakcjach zakupu akcji MakoLab S.A. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach Spółki