Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% głosów w MakoLab S.A.

2017-03-02

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02.03.2017 r. wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, występującego w imieniu Ziolkiewcz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Fundusz stanu posiadania akcji MakoLab S.A. powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
MakoLab Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie