Zakończenie skupu akcji własnych przed terminem

2017-10-16

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16.10.2017 r. Rada Nadzorcza MakoLab S.A., na wniosek Zarządu Spółki, wyraziła zgodę na zakończenie skupu akcji własnych przed terminem określonym w § 2 ust. 5 Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z dnia 29 czerwca 2016 r. Tym samym w dniu 16.10.2017 r. Spółka zakończyła skup akcji własnych prowadzony w ramach Programu Skupu Akcji Własnych opublikowanego systemem ESPI w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 15.07.2016 r.

W wyniku transakcji przeprowadzonych od dnia 16.08.2016 (rozpoczęcie skupu akcji własnych) do dnia ostatniej transakcji tj. 31.03.2017 r. Spółka nabyła 87 750 sztuk akcji własnych o łącznej wartości transakcji (bez kosztów nabycia) 182.194,13 zł. W dniu 29.06.2017 r. Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. podjęło uchwałę o umorzeniu wszystkich akcji własnych Spółki nabytych w/w okresie, a w dniu 29.09.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego MakoLab S.A. o kwotę 8.775 zł wynikającą z umorzenia 87 750 szt. akcji własnych.

W opinii Zarządu Spółki decyzja o zakończeniu skupu akcji własnych przed terminem umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zwolnionych środków pieniężnych w działalności operacyjnej Spółki, co w przyszłości może przyczynić się do uzyskania większej wartości dla akcjonariuszy Spółki.