Wypłata dywidendy

Zarząd MakoLab S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku podjęło Uchwałę Nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.071.252,70 zł (trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i postanowiło podzielić ten zysk w następujący sposób:

- kwotę 1.442.988,45 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;

- kwotę 213.318,25 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych;

- kwotę 1.414.946,00 zł (jeden milion czterysta czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 20 groszy), przy czym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2016 r. przeznaczyć kwotę 919.714,90 zł (dziewięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), co oznacza, że na jedną akcję do wypłaty przypada 13 gr (trzynaście groszy), bowiem w dniu 29.12.2015 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 495.231,10 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych i dziesięć groszy), to jest po 7 gr (siedem groszy) na akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 lipca 2016 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 3 sierpnia 2016 roku. Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 7.074.730 akcji serii A, B, C oraz D. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu