Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12.08.2016 r. podjął Uchwałę, w której przyjął Indywidualny Standard Raportowania Informacji Poufnych w MakoLab S.A. (ISR). Celem przyjęcia ISR jest wskazanie otwartego katalogu zdarzeń i okoliczności, o których Spółka zamierza informować w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pełna treść przyjętego przez Zarząd Spółki ISR stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych