Powzięcie informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego

2017-03-21

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17.03.2017 r. powziął informację iż wniosek o dofinansowanie projektu " Realizacja badań przemysłowych oraz przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych identyfikatorów cyfrowych wymagających absolutnej niezaprzeczalności, autentyczności, unikalności, transparentności i trwałości z wykorzystaniem zmodyfikowanej technologii Blockchain" złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1, do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 2.042.605,07 zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania to 1.234.660,17 zł. Kwota dofinansowania może ulec zmianie w dalszych etapach postępowania o udzielenie dofinansowania.

Powyższa informacja została opublikowana, gdyż wartość projektu jest większa niż 20% wartości kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Oznacza to, że na podstawie przyjętego przez MakoLab S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania przyszła umowa o dofinansowanie projektu będzie miała status umowy znaczącej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu

Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu