Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę ramową zawartą przez MakoLab S.A.

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 10.08.2016 wpłynęły do Spółki zamówienia od „Toyota Financial Services Europe and Africa Region, Representative Office of Toyota Kreditbank GmbH”, z siedzibą w Brukseli (TFS) na wykonanie, wdrożenie, obsługę oraz hosting symulatorów finansowych dla portali internetowych marek Toyota i Lexus na rynkach europejskich. Całkowita wartość otrzymanych zamówień wynosi 224.500 euro a ich realizacja przewidziana jest do końca 2016 roku.

Zamówienia zostały złożone w ramach umowy ramowej Spółki z TFS zawartej w dniu 29.07.2016, której przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych dla TFS. Umowa nie określa wartości zamówień, jakie będą składane przez TFS. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

W związku z otrzymanymi zamówieniami umowa z TFS uzyskała, zdaniem Zarządu MakoLab S.A., status znaczącej z uwagi na fakt, że wdrożenie autorskiego rozwiązania Spółki, jakim są symulatory finansowe, w zamówionym zakresie, dla renomowanego klienta z branży „automotive”, będzie miało istotny wpływ na perspektywy rozwoju Spółki.

Zarząd informuje ponadto, że łączna wartość zamówień otrzymanych w okresie ostatnich 12 miesięcy od firm z Grupy Toyota tj. TFS a także od „Toyota Motor Europe NV/SA” z siedzibą w Brukseli (TME), przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki, przy czym łączna wartość zamówień otrzymanych przez Spółkę w okresie ostatnich 12 miesięcy od TFS wynosi 278.000 euro (z uwzględnieniem zamówień otrzymanych w dn. 10.08.2016, o których mowa powyżej) i od TME wynosi 217.000 euro. Zamówienia z TME są realizowane na podstawie umowy ramowej na usługi pozycjonowania z 1 kwietnia 2015 r. oraz umowy ramowej na świadczenie usług informatycznych z 21 czerwca 2016 r. Obie umowy ramowe nie określają wartości zamówień, jakie mogą być składane Spółce przez TME.

W związku z faktem, że TFS i TME należą do Grupy Toyota, zamówienie na kwotę 224.500 euro otrzymane z TFS, w kontekście innych zamówień otrzymanych w okresie ostatnich 12 miesięcy od TSF i TME, przyczyniło się do osiągnięcia przez Spółkę znaczącej sprzedaży dla Grupy Toyota.
Uzyskanie statusu umowy znaczącej MakoLab S.A.