Otrzymanie zamówień w ramach umowy znaczącej

2017-04-06

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016, opublikowanego systemem ESPI w dniu 11.08.2016 r., o uzyskaniu statusu umowy znaczącej przez umowę ramowa zawartą z Toyota Financial Services Europe and Africa Region, Representative Office of Toyota Kreditbank GmbH z siedzibą w Brukseli („TFS”) ze względu na znaczenie tej umowy dla perspektywy rozwoju MakoLab S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 05.04.2017 r. wpłynęły do MakoLab S.A zmówienia na prace w 2017 r., złożone w ramach w/w umowy. Zamówienia dotyczą wykonania, wdrożenia, obsługi oraz hostingu symulatorów finansowych dla portali internetowych marek Toyota i Lexus na niektórych rynkach europejskich. Całkowita wartość otrzymanych zamówień wynosi 600.000 euro, a ich realizacja przewidziana jest do końca 2017 roku.

Powyższa informacja została opublikowana ponieważ w wyniku złożenia przez TFS w/w zamówień wartość przedmiotu umowy ramowej z TFS przekroczyła 20% wartości kapitałów własnych MakoLab S.A. wykazanych w ostatnim publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.