Uchwały Zarządu MakoLab SA w sprawie wskazania celu nabycia akcji własnych oraz przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych MakoLab SA

Zarząd MakoLab S.A. (dalej "Spółka") informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 r., opublikowaną systemem EBI w raporcie bieżącym nr 18/2016, podjął w dniu 15 lipca 2016 r.:

- Uchwałę, w której wskazał, iż nabywanie przez Spółkę akcji własnych nastąpi w celu ich umorzenia,

- Uchwałę, w której przyjął Program Skupu Akcji Własnych MakoLab S.A.

Łączna liczba nabywanych akcji własnych w ramach Programu wyniesie nie więcej niż 350.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł, co stanowi 4,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki. 

Pełna treść przyjętego przez Zarząd Programu Skupu Akcji Własnych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Program Skupu Akcji Własnych MakoLab SA