Rekomendacja Zarządu MakoLab SA wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015

W nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd MakoLab S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w dniu 29.09.2014 r. polityki dywidendowej na lata 2014-2016, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014, jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 6/2016 oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 13.05.2016 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2015 kwoty 1 414 946,00 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 20 gr. Po uwzględnieniu, że Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w dniu 29.12.2015 r. w kwocie 495 231,10 zł (7 gr na akcję), na wypłatę dywidendy z zysku za 2015 r. w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota 919 714,90 zł (13 gr na akcję). Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady.