Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014

W nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd MakoLab S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w dniu 29.09.2014 r. polityki dywidendowej na lata 2014-2016, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014 oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 08.05.2015 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 1 061 209,50 zł, co stanowi 15 gr na każdą akcję. Szacowany zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 wyniósł 2 305 tys. zł. Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu.
Podziel się tym artykułem