Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i oznaczenia akcji Spółki

2017-10-05

W nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. („Spółka”) z dnia 29.06.2017 r w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki (Uchwała nr 21) oraz w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji (Uchwała nr 22) Zarząd MakoLab S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym powziął informację o rejestracji w dniu 29.09.2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego MakoLab S.A. o kwotę 8.775 zł wynikającą z umorzenia 87.750 szt. akcji własnych Spółki oraz zmiany oznaczenia wszystkich istniejących akcji Spółki na akcje serii A.

Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji kapitał zakładowy MakoLab S.A. wynosi 698.698,00 zł  i dzieli się na 6.986.980 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotego każda. 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarząd
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu