Wstępne wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za 2016 r.

2017-01-13

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o wstępnych wartościach przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto Spółki w 2016 r.

Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w 2016 r. wyniosła około 20.530 tys. zł (wartość przychodów za sprzedaży w 2015 r. wyniosła 21.818 tys. zł), a szacunkowa wartość zysku netto za 2016 r. równa jest 1.100 tys. zł (wartość zysku netto za 2015 r. wyniosła 3.071 tys. zł). W ujęciu rok do roku oznacza to zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży o 6% oraz spadek wartości zysku netto o 64%.

Niższa wartość sprzedaży w ujęciu rok do roku jest spowodowana przede wszystkim zakończeniem na początku 2016 r. realizacji dużego projektu dla kontrahenta zagranicznego. Związany z tym ubytek przychodów w 2016 r. nie został w pełni zrekompensowany nowymi zamówieniami. Wraz ze wzrostem kosztów działalności operacyjnej, w tym przede wszystkim kosztów zatrudnienia informatyków, wpłynęło to na spadek rentowności sprzedaży i zysku netto Spółki. O powyższych przyczynach Zarząd informował w raportach kwartalnych.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że powyższe dane finansowe dla 2016 r. mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

Powyższa informacja została opublikowana na podstawie przyjętego przez MakoLab S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania, zgodnie z którym zmiany poziomu przychodów ze sprzedaży lub wyniku finansowego netto Spółki w danym roku obrotowym o ponad 30%, odpowiednio w stosunku do poziomu przychodów ze sprzedaży lub wyniku finansowego netto Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, mogą stanowić informację poufną.