Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.

Zarząd MakoLab S.A informuje, że w dniu 29.06.2015 zakończyła się kadencja dwóch Członków Rady Nadzorczej: Pani Sybilli Anny Graczyk i Pana Jacka Michalaka. W związku z powyższym w dniu 29.06.2015 ZWZA Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Sybillę Graczyk i Pana Jacka Michalaka na kolejną kadencję. Uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję weszły w życie z dniem ich podjęcia.

 
Poniżej znajdują się życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję.
 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
 
- SYBILLA ANNA GRACZYK
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką)
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji: 29 czerwca 2018 r.
 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Pani Sybilla Anna Graczyk uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1997 roku do 2001 roku odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, a także pracowała jako aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej Prawa Konkurencji Adw. Marka Tadeusiaka. Od marca 2001 roku prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od października 2003 roku do czerwca 2014 roku prowadziła zajęcia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak.
 
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – brak
 
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
 
Pani Sybilla Anna Graczyk nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
 
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak. 
 
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
 
Pani Sybilla Anna Graczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
 
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Pani Sybilla Anna Graczyk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
----------
 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.
 
- JACEK MICHALAK
- członek niezależny Rady Nadzorczej MakoLab S.A. (zwanej dalej Spółką)
- nie pełni innych funkcji w Spółce
- termin upływu kadencji: 29 czerwca 2018 r.
 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
 
Pan Jacek Michalak jest doktorem nauk chemicznych, absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1984-1995 był nauczycielem akademickim w Politechnice Łódzkiej, w roku 1991 jako stypendysta Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein przebywał na stażu naukowym w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria), a w latach 1993-1994 odbył staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus (USA). W latach 1996-2007 był dyrektorem ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych Atlas, a od 2003 roku pełni funkcję prezesa zarządu Atlas Sztuki Sp. z o. o. Od lipca do września 2007 roku był członkiem zarządu Atlas Sp. z o.o., a od października 2007 roku jest wiceprezesem zarządu ds. rozwoju Atlas Sp. z o.o. odpowiedzialnym za badania, zakupy, public relations, csr oraz administrację. Jest z-cą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, w latach 2008-2013 był członkiem Rady ds. Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, a od września 2008 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Jest autorem i współautorem 29 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, 25 referatów naukowych wygłoszonych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, współautorem jednego podręcznika akademickiego oraz wielu artykułów popularnonaukowych. 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – brak. 
 
4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
 
- Atlas Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju (pełni tę funkcję nadal)
- Atlas Sztuki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (pełni tę funkcję nadal)
- WKiZB S.A. – Członek Rady Nadzorczej (pełni tę funkcję nadal)
 
5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
 
Pan Jacek Michalak nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
 
6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – brak. 
 
7. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
 
Pan Jacek Michalak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Pan Jacek Michalak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podziel się tym artykułem
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość