Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy za rok 2015 r.

W nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd MakoLab S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w dniu 29.09.2014 r. polityki dywidendowej na lata 2014-2016, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014 oraz biorąc pod uwagę wyniki za 2015 r. opublikowane w „Raporcie okresowym za IV-ty kwartał 2015 r.” a także sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, że zamierza rekomendować Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości nie mniejszej niż 1 414 946,00 zł, co w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 20 gr.

Uchwała Zarządu o rekomendowanej wysokości dywidendy za rok 2015 zostanie podjęta po sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, o czym Emitent poinformuje w raporcie bieżącym. Z planowanej dywidendy za rok 2015 Spółka wypłaciła w dniu 29 grudnia 2015 r. kwotę 495 231,10 zł, co w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 7 gr.