Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2016 r. i rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2016 r.

2017-05-24

Nawiązując do raportu bieżącego nr 15 /2017 opublikowanego systemem ESPI dnia12 maja 2017 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2016 kwoty 419 218,80 zł Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.

Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 194 814,44 zł w następujący sposób:

- kwotę 775 595,64 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

- kwotę 419 218,80 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy.

Po uwzględnieni liczby akcji własnych nabytych dotychczas przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych MakoLab S.A. (raport ESPI nr 4/2016 z dnia 15.07.2016), na dzień sporządzenia niniejszego raportu dywidendą objętych jest 6 986 980 akcji, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6 gr dywidendy.

Z uwagi na fakt, że Spółka może nabywać akcje własne również po dniu publikacji niniejszego raportu kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję może ulec zmianie.