Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2015 rok i rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2015 r.

Nawiązując do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 13 maja 2016 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej: Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 20 groszy na jedną akcję, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.

Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.071.252,70 zł w następujący sposób: - kwotę 1.442.988,45 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; - kwotę 213.318,25 zł przeznaczyć na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych; - kwotę 1.414.946,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 20 gr), przy czym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2016 r. przeznaczyć kwotę 919.714,90 zł (co oznacza, że na jedną akcję do wypłaty przypada 13 gr), bowiem w dniu 29.12.2015 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 495.231,10 zł (to jest po 7 gr na akcję).