Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji wypłaty dywidendy za 2014 rok

Nawiązując do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 8 maja 2015 r., dotyczącego uchwały Zarządu MakoLab S.A. (dalej: Spółka) o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 15 groszy na jedną akcję, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący w/w rekomendacji.

Uwzględniając opinię Rady Nadzorczej MakoLab S.A. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 2 305 640,44 zł w następujący sposób: - kwotę 1 061 209,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, co oznacza, że na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,15 zł (piętnaście groszy),

- kwotę 95 231,10 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki,

- kwotę 1 149 199,84 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Podziel się tym artykułem