Określenie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, że odstępuje od stosowania poniższych zasad ładu korporacyjnego wymienionych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect): 1. Transmisja obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracja przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej (wymieniona w ust. 1 Załącznika „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)Przyczyną niestosowania powyższej zasady są wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet, które w ocenie Zarządu Spółki są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających. Zarząd Spółki informuje ponadto, że pozostałe zasady wymienione w ust. 1 Załącznika będą stosowane. 2. Organizowanie publicznych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami we współpracy z Autoryzowanym Doradcą (wymieniona w ust. 11 Załącznika „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”)Zarząd Spółki nie wyklucza, że takie spotkania mogą mieć miejsce, jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba ich przeprowadzenia. Spółka stale komunikuje swoje działania, plany oraz strategie za pośrednictwem dedykowanych do tego celu kanałów komunikacji. Ponadto Zarząd we współpracy z wyspecjalizowaną agencją na bieżąco informuje i komentuje je za pośrednictwem powszechnie dostępnych mediów, przede wszystkim internetowych. Zarząd odpowiada także na wszelkie pytania akcjonariuszy, inwestorów i analityków oraz spotyka się z nimi, o ile wyrażają oni chęć spotkania.Spółka będzie stosować wszystkie niewymienione wyżej zasady zawarte w Załączniku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Podziel się tym artykułem