Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016

2017-05-15

W nawiązaniu do przyjętej przez Zarząd MakoLab S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w dniu 29.09.2014 r. polityki dywidendowej na lata 2014-2016, o której Spółka poinformowała systemem EBI w raporcie bieżącym nr 27/2014, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i sytuację finansową Spółki, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 12.05.2017 r. podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenia na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2016 kwoty 419 218,80 zł, co po uwzględnieniu liczby akcji własnych nabytych przez Spółkę do dnia publikacji niniejszego raportu oznacza, że na jedną akcję uczestniczącą w podziale dywidendy przypadnie 6 gr. Powyższa rekomendacja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą MakoLab S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z Programem Skupu Akcji Własnych MakoLab S.A. (opublikowanym systemem ESPI w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 15.07.2016) Spółka może nabywać akcje własne również po dniu publikacji nieniejszego raportu, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję może ulec zmianie.