Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r

Zarząd Spółki MakoLab S.A. informuje, iż w treści opublikowanego w dniu 13.02.2015 r. raportu kwartalnego za IV-ty kwartał 2014 r. na skutek omyłki doszło do podania w tabeli nr 9 i 10 nieprawidłowych danych porównawczych za 2013 r. Zaprezentowane w w/w tabelach dane za 2013 r. pochodzą ze sprawozdania finansowego za IV-ty kwartał 2013 r. (przekazanego w raporcie kwartalnym za IV-ty kwartał 2013 r. w dniu 14.02.2014 r.), zamiast ze zweryfikowanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawdzania finansowego za 2013 r. (przekazanego w raporcie rocznym za 2013 r. w dniu 14.05.2014 r.). W wyniku poprawienia danych za 2013 r. korekcie ulegną również zawarte w tabelach wskaźniki procentowe dotyczące zmian wyników 2014/2013.

Korygowana treść reportu kwartalnego za IV-ty kwartał 2014 r.

Kolumna „Q4.2013” i kolumna „Zmiana” w tabeli 9 „Wybrane dane finansowe ze IV kwartał 2014 r.

Wynik na sprzedaży; było: 1 023, 53%; powinno być: 925, 69%;
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej; było: -451 , -; powinno być: -477, -;
Wynik na działalności finansowej; było: -137, -; powinno być: -157, -;
Zysk (strata) brutto; było: 434, 433%; powinno być: 291, 546%;
Zysk (strata) netto; było: 281, 528%; powinno być: 188, 690%. 

Kolumna „Q1-Q4.2013” i kolumna „Zmiana” w tabeli 10 „Wybrane dane finansowe w okresie I-IV kwartał 2014 r.

Wynik na sprzedaży; było: 1 312, 69%; powinno być: 1 214, 83%;

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej; było: -423, -; powinno być: -449, -;
Wynik na działalności finansowej; było: -59, -; powinno być: -79, -;
Zysk (strata) brutto; było: 830, 373%; powinno być: 686, 351%;
Zysk (strata) netto; było: 579, 416%; powinno być:487, 395%.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść skorygowanego raportu za IV-ty kwartał 2014 r.

Podziel się tym artykułem