Informacja Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach nabycia akcji własnych w okresie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu kwartalnego

Zarząd MakoLab S.A. („Spółka”) powiadamia, iż w dniu 07.11.2016 przekazał Komisji Nadzoru Finansowego informację o dokonaniu przez Spółkę transakcji nabycia akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych MakoLab S.A., w okresie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed publikacją Raportu kwartalnego za III-ci kwartał 2016 r., co może stanowić naruszenie przepisów zakazujących zawierania transakcji w tzw. „okresach zamkniętych”.

W wyniku transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach od 14.10.2016 do 27.10.2016 (tj. w okresie zamkniętym przed publikacją Raportu kwartalnego za III-ci kwartał 2016 r. zaplanowaną na dn. 14.10.2016) Spółka nabyła 5.224 sztuk akcji własnych o łącznej wartości transakcji 10.334,68 zł. Bezzwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości Spółka wstrzymała dalszą realizację skupu akcji własnych do czasu zakończenia okresu zamkniętego.

Podjęte przez Spółkę czynności wyjaśniające wskazują, że opisana nieprawidłowość wystąpiła na skutek niezamierzonego błędu. Mając na uwadze wysokie standardy funkcjonowania Spółki na rynku kapitałowym, relacje z inwestorami oraz fakt, że nieprawidłowość została ujawniona w wyniku procesów wewnętrznych Spółki, Zarząd MakoLab S.A. podjął decyzję o samodzielnym poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego o wystąpieniu w/w nieprawidłowości.