Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego

2017-06-30

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11 /2017 opublikowanego systemem ESPI w dniu 20 marca 2017 r. Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki informacja o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBiR) umowy na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Realizacja badań przemysłowych oraz przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie nowoczesnych identyfikatorów cyfrowych wymagających absolutnej niezaprzeczalności, autentyczności, unikalności, transparentności i trwałości z wykorzystaniem zmodyfikowanej technologii Blockchain” określonego we wniosku o dofinansowanie złożonym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1. Całkowita wartość projektu wynosi 2.042.605,07 zł, a wartość przyznanego dofinansowania to 1.234.660,17 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2018 r.

W związku z zawarciem w/w Umowy Spółka zobowiązana jest do wniesienia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania postanowień Umowy weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową na kwotę równą kwocie dofinansowania w terminie 14 dni od wejścia Umowy w życie. Zarząd MakoLab S.A. informuje jednocześnie, że treść Umowy w swoich zapisach nie odbiega od standardowych zapisów innych umów o dofinansowanie zawieranych przez NCBiR.

Powyższa informacja została opublikowana, gdyż wartość projektu jest większa niż 20% wartości kapitałów własnych Spółki wykazanych w ostatnim publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Oznacza to, że na podstawie przyjętego przez MakoLab S.A. Indywidualnego Standardu Raportowania podpisana umowa o dofinansowanie projektu ma status umowy znaczącej.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu