Realizacja znaczącej sprzedaży

2017-11-20

W związku z rozliczeniem w dniu 20.11.2017 r. miesięcznego okresu sprawozdawczego Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, że wartość wykonanych w 2017 r. zamówień w obszarze "connected car" dla kontrahenta z branży "automotive" przekroczyła wartość 20% kapitałów własnych MakoLab S.A. wykazanych w ostatnim publikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Tym samym, zgodnie z przyjętym przez Spółkę Indywidualnym Standardem Raportowania, umowa na podstawie której realizowane są w/w zamówienia osiągnęła status umowy znaczącej. 

Spółka informowała o podjęciu współpracy z klientem z branży motoryzacyjnej w zakresie wykonywania projektów z obszaru "connected car" w raportach okresowych za II-gi i III-ci kwartał 2017 r. Na obecnym etapie współpracy Spółka została zobowiązana do nieujawniania publicznie danych klienta oraz szczegółów realizowanych projektów.