Informacja Zarządu MakoLab SA o strukturze należności handlowych

W związku z otrzymanymi przez MakoLab S.A. (dalej „Spółka”) pytaniami od zewnętrznego analityka finansowego, dotyczącymi należności handlowych Spółki wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 r. i należności handlowych Spółki na koniec II kwartału 2015 r., jak również w związku z oceną Zarządu Spółki, że informacje finansowe zawarte w odpowiedzi na w/w pytania mogą wpłynąć na decyzje inwestorów dotyczące transakcji na akcjach Spółki oraz cenę akcji Spółki, Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego informacje o wysokości i strukturze wiekowej należności handlowych Spółki według stanu na dzień 31.12.2014 r. oraz według stanu na dzień 30.06.2015 r., a także informację o należnościach z tytułu dostaw i usług wykazywanych na dzień 31.12.2014 r, które pozostawały do zapłaty na dzień 30.06.2015 r.

Załącznik: Należności z tytułu dostaw i usług na dn. 31.12.2014 r. i 30.06.2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12 2014 i 30.06 2015
Let's talk Need more information? Contact us! Click here
MakoLab office
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab office
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Appelez nous: +33 1 70 96 00 26
Envoyez-nous un email: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Call us: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail us: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - registered office
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - business office
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Call us: +44 (0) 203 950 1071
E-mail us: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Send us a message